การเพิ่มสมรรถนะของระบบสื่อสารแบบวบรวม ด้วยเทคโนโลยีระบุพิกัดจากดาวเทียมหลายระบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางทหาร