การศึกษาการระบาดของโรคเมล็ดด่างข้าวและการประเมินความต้านทานโรคบนข้าวพันธ์ุต่างๆ

Publish Year National Journal 2
2017 exเทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข, exกวินธรรพ์ บุบผา, exรัศมี ฐิติเกียรติพงศ์, ex ศิริพร กออินทร์ศักดิ์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรค เมล็ดด่างข้าวในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 48-59
2016 exกวินธรรพ์ บุบผา, exเทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข, exรัศมี ฐิติเกียรติพงศ์, exศิริพร กออินทร์ศักดิ์ , inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การสํารวจโรคเมล็ดด?างข?าวที่เกิดจากเชื้อราและการพัฒนาวิธีการประเมินโรค ในสภาพโรงเรือน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 339-349
Publish Year International Conference 5
2019 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exทิภาพร นวลเนตร, exวนิดา ธรรมธุระสาร, "Pathogenicity of rice dirty panicle fungi and screening for disease resistance in Thailand", PSJ Annual Meeting 2019, 18 - 20 มีนาคม 2019, Tsukuba ญี่ปุ่น
2017 exW. Thamthurasan , inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Genetic diversity of Sarocladium oryzae isolated from rice using morphology and ISSR markers", Joint Conference of the Societies for Environmental Microbiology (JCSEM 2017), 29 - 31 สิงหาคม 2017, Sendai ญี่ปุ่น
2017 exT. Naunnet , inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Genetic relationships of Curvularia lunata races causing rice dirty panicle in Thailand", Joint Conference of the Societies for Environmental Microbiology (JCSEM 2017), 29 - 31 สิงหาคม 2017, Sendai ญี่ปุ่น
2016 exTherdsak Sawatsuk, exKawinthun Bubpha, exSiriporn Korinsak , exRasamee Dhitikiattipong, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Genetic diversity of Curvularia lunata causing rice dirty panicle based on physiological races and DNA fingerprint analysis", The 60th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan , 16 - 18 กันยายน 2016, Kyoto ญี่ปุ่น
2015 exK. Bubpha, exS. korinsak, exR. Dhitikiattipong, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Differences in disease severity of rice dirty panicle inoculated by fungal species in three genera: Fusarium semitectum, Bipolaris oryzae, and Curvularia lunata", The 59th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan, 15 - 18 พฤษภาคม 2015, Okinawa ญี่ปุ่น