การพัฒนาภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านสื่อสารมวลชน

Publish Year International Journal 2
2023 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Peter R.R. White, "Genre Analysis Of Students’ English Hard News Story Writing In A Thai EFL University Context", Journal of Language and Linguistic Studies, ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2023, หน้า 106-117
2022 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeter Rubert White, inนายวิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Syllabus Development on Writing English News Stories for KasetsartUniversity Students, Thailand", English Language Teaching , ปีที่ 15, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 120-127
Publish Year International Conference 1
2017 inดร.อุดมกฤษฎิ์ ศรีนนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Peter White, exDr.Wisut Charoonthawatchai, "Development of English Syllabus for Writing English News Stories for Kasetsart University Students, Thailand", 3rd Vietnam International Linguistics Conference April 2017 : Pre-Conference Institute : Application of SFL in Education , 21 เมษายน 2017, โฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม