การคัดเลือกพรรณไม้ที่เหมาะสมต่อการปลูกร่วมกับยางพาราโดยวิธีการวัดอัตราการ สังเคราะห์แสงและการเติบโต

Publish Year National Journal 3
2018 inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุริวรรณ มูลจันทร์, exมาละตรีหนึ่ง สีหไกร, exพีรพัฒน์ ดุมนิล, "การเติบโตของกล้าไม้ 15 ชนิดภายใต้สภาพแสงจ??ำลองในสวนยางพาราอายุ 1-10 ปี", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 46-59
2017 exสริวรรณ มูลจันทร์, inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี, "ผลของความเข้มแสงต่อการเติบโตและตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของกล้าไม้ป่ายืนต้น", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 12-23
2016 exมาละตรีหนึ่ง สีหะไกร, inดร.นิสา เหล็กสูงเนิน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล อุทัยรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluating Inter-row Light Intensity and Root Distribution of a Hevea brasiliensis (Kunth) Mull. Arg. Plantation in Chiang Rai Province for Selective Planting of Inter-row Trees", Thai Journal of Forestry, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2016, หน้า 147-159