การเพิ่มความคงตัวและประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์น้ำมันปลาโดยการกักเก็บในไลโพโซม