โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง หน่วยวิจัยคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChutima Srinroch, exChantragan Srisomsap, exDaranee Chokchaichamnankit, exPhaibul Punyarit, "Effect of Food Thermal Processing on Allergenicity Proteins in Bombay Locust (Patanga Succincta)", International Journal of Food Engineering, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, หน้า 23-28
Publish Year National Journal 6
2015 inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของขั้นตอนการเติมนมและน้ำตาลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณโพลีฟีนอลทั้งหมดของชานมอูหลง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 89-92
2015 inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการอบแห้งต่อคุณภาพของเปลือกส้มโอและการประยุกต์ใช้ในรูปของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 93-96
2015 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัชฎา เลกุล, "ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกในเครื่องดื่มนมถั่วเหลืองโปรไบโอติก", ว. วิทย์. กษ., ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 609-612
2014 inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวผกามาศ แดงชอบกิจ, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรจากใบมะรุม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 277-280
2014 inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวฤดี หงส์เจริญ, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอัตราส่วนในการเติมนมและน้ำตาลต่อการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ชานมอูหลง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2(พิเศษ), พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 573-576
2014 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกวรรณ พุ่มนิล, "ผลของวิธีการปรุงต่อปริมาณแคโรทีนอยด์ คลอโรฟิลล์และคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของใบตำลึง", ว. วิทย์. กษ., ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 653-656
Publish Year National Conference 4
2014 inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวฤดี หงษ์เจริญ, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอัตราส่วนในการเติมนมและน้ำตาลต่อการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ชานมอูหลง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวผกามาส แดงชอบกิจ, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรจากใบมะรุม", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกนกวรรณ พุ่มนิล, inดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการปรุงต่อปริมาณแคโรทีนอยด์ คลอโรฟิลล์และคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของใบตำลึง", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวรักขวัญ หาญอังกรู, "การศึกษาองค์ประกอบไขมันจากเห็ดทางการค้าและเห็ดป่ากินได้บางชนิด", การประชุมวิชาการระดับชาติ "มหาวิทยาลัยบูรพา 2554" , 6 - 7 กรกฎาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย