หน่วยวิจัยจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร

Publish Year International Journal 1
2016 exนายเวสารัช สุนทรชัยบรูณ์, exSANG MOO KIM, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Alkaline Combined with Ultrasonic Pretreatment and Enzymatic Hydrolysis of Agricultural Wastes for High Reducing Sugar Production", Sains Malaysiana, ปีที่ 45, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2016, หน้า 955-962
Publish Year National Journal 13
2019 exนางสาวตะวัน มาดวง, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การห่อหุ้มเซลล์ยีสต์ที่ถูกตรึงบนชานอ้อยที่ผ่านการปรับสภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตเอทานอล", วารสารวิชาการและวิจัย มทร. พระคร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 116-126
2018 exนางสาวตะวัน มาดวง, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากเปลือกกระจับ (Trapa natans L.) เพื่อการผลิตเอทานอล", Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2018
2018 exนางสาวตะวัน มาดวง, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการปรับสภาพชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสด้วยคลื่นอัลตราโซนิคร่วมกับสารเคมีต่อลักษณะทางสัณฐานของเส้นใยเซลลูโลส", วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 26-36
2017 exนางสาวกิตติยา ป้อมเงิน, inดร.ประภา โซ๊ะสลาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตแก๊สชีวภาพจากต้นธูปฤาษีที่ผ่านการปรับสภาพ (Typha angustifolia L.) ร่วมกับมูลวัวโดยกระบวนการหมักแบบกึ่งกะ", วารสารวิชาการ Veridian E-Journal, ปีที่ 4, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2017, หน้า 28-41
2016 exนายเวสารัช สุนทรชัยบรูณ์, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ethanol Production from Pineapple Waste by Co-culture of Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 and Candida shehatae KCCM 11422", KKU Research Journal, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 347-355
2015 inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการปรับสภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรประเภทลิกโนเซลลูโลส", วารสารวิชาการ Veridain E-Journal, Science and Technology Silpakorn University, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 143-157
2015 inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรประเภทลิกโนเซลลูโลสเพื่อผลิตแก๊สชีวภาพ", วารสารวิชาการปทุมวัน, ปีที่ 5, ฉบับที่ 14, กันยายน - ธันวาคม 2015
2015 exนางสาวขนิษฐา ฤกษ์อรุณ, exนางสาวสุรีย์มาศ อาจหาญ, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพและการใช้ประโยชน์จากลำต้นแก่นตะวันเพื่อเป็นวัสดุตรึงเซลล์ยีสต์", วารสารเกษตรพระวรุณ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015
2015 exวิสสุตา ประเสริฐพรศักดิ์, inดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, "การขยายพันธุ์ขมิ้นชันในสภาพปลอดเชื้อโดยระบบการเพาะเลี้ยงที่ใช้อาหารกึ่งแข็งและอาหารเหลว", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 (Suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 717-720
2015 exธนิดา แซ่ลิ้ม, inดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, "ผลของซูโครสและไซโตไคนินต่อการเพิ่มปริมาณยอดของขมิ้นอ้อย", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 (Suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 721-724
2015 exสิริรัตน์ เกตุก้าน, inดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, inดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหหอมทั้งทะลายที่อุณหภูมิและระยะเวลาต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมะพร้าว (Cocos nuifera L.) เพื่อการบริโภค", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 260-263
2014 exนายเวสารัช สุนทรชัยบรูณ์, exนางสาวจารุวรรณ เจียดอนไพร, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาวะที่เหมาะสมของการตรึงเชื้อยีสต์บนชานอ้อย และการประยุกต์ใช้เพื่อผลิตเอทานอล", วารสารการเกษตรราชภัฏ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
2014 exนายเวสารัช สุนทรชัยบรูณ์, exนางสาวจิราภรณ์ แก้วใสแสง, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพของปอคิวบา (Hibiscus cannabisnus L.) ในการผลิตเอทานอลโดยยีสต์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5019", วารสารเกษตรพระวรุณ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
Publish Year International Conference 4
2017 exนางสาวตะวัน มาดวง, inดร.คฑาวุธ โสภาลุน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Optimal Conditions for Co-immobilization of Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 and Pichia stipitis TISTR 5806 by Entrapment in Alginate Gel Bead", The 13rd The Asian Congress on Biotechnology 2017 (ACB2017 “Bioinnovation and Bioeconomy" , 23 - 27 กรกฎาคม 2017, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 inดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Shinji Tokuyama, exProf. Hirokazu Kawagishi, "In Vitro Growth and Development of Dendrobium sp. treated with 2-Aza-8-Oxohypoxanthine Forming Lepista sordida", The 13th Asian Congress on Biotechnology 2017 (ACB 2017), 23 - 27 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 exนางสาวตะวัน มาดวง, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pretreated bagasse-immobilized yeast cells entrapped in alginate gel bead for ethanol production", The 2nd International Conference on Science and Technology (TICST2017), 7 - 8 ธันวาคม 2017, ธัญบุรี ปทุมธานี ประเทศไทย
2015 exนายเวสารัช สุนทรชัยบรูณ์, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ethanol Production from Pineapple Waste by Co-culture of Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339 and Candida shehatae KCCM 11422", The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, 29 - 31 กรกฎาคม 2015, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2017 exนางสาวตะวัน มาดวง, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการปรับสภาพชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสด้วยคลื่นอัลตราโซนิคร่วมกับสารเคมีต่อลักษณะทางสัณฐานของเส้นใยเซลลูโลส", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการ ภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3, 31 มีนาคม 2017, เมือง พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2017 exนางสาวตะวัน มาดวง, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับสภาพทางมะพร้าวด้วยวิธีทางกายภาพร่วมกับทางเคมีเพื่อการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 exนางสาวขนิฐา ฤกษ์อรุณ, exนางสาวธนวรรณ โพธิ์ฉัตร, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาวะที่เหมาะสมของการผลิตเอทานอลด้วยเซลล์ยีสต์ตรึงรูปบนชานอ้อยโดยถังหมักแบบแพคเบด", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 6: 2559 “45th Anniversary of PKRU Educating, Developing Research, Social Innovation”, 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2016, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
2015 exธนศิริ รื่นรวย, inดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, inดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิและระยะการเก็บรักษาต่อความพอใจในรสชาติและปริมาณแร่ธาตุของมะพร้าวน้ำหอม (Cocos nucifera Linn.) เพื่อการบริโภคระดับครัวเรือน", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "ก้าวสู่การวิจัยระดับโลก", 28 - 29 เมษายน 2015, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exศิริรัตน์ เกตุก้าน, inดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, inดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอมที่อุณหภูมิและระยะเวลาต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมะพร้าว (Cocos nucifera L.) เพื่อการบริโภค", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 18 - 19 มิถุนายน 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exธนิดา แซ่ลิ้ม, inดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, "ผลของซูโครสและไซโตไคนินต่อการเพิ่มปริมาณยอดของขมิ้นอ้อย", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exวิสสุตา ประเสริฐพรศักดิ์, inดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, "การขยายพันธุ์ขมิ้นชันในสภาพปลอดเชื้อโดยระบบการเพาะเลี้ยงที่ใช้อาหารกึ่งแข็งและอาหารเหลว", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ปิยะมาศ ศรีรัตน์, อาจารย์, "ฤทธิ์การยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากตะไคร้และกานพลู", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3 , 23 - 24 มกราคม 2014, พะเยา ประเทศไทย