การศึกษาความหลากหลายพันธุ์พืชและสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Publish Year National Journal 2
2015 inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรภรณ์ ตุ้มน้อย, exปรัชญา เตวิยะ, exวิทยา แก้วศรี, "การขยายพันธุ์เอื้องช้างน้าวด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 101-104
2014 inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบัวสอนโบราสี, "การงอกของเมล็ดและการพัฒนาต้นอ่อนเอื้องเขาแกะในสภาพปลอดเชื้อ", แก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ3, กรกฎาคม 2014, หน้า 524-528
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธีรภรณ์ ตุ้มน้อย, exปรัชญา เตวิยะ, exวิทยา แก้วศรี, "การขยายพันธุ์เอื้องช้างน้าวด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย