โตรงการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมพริกพื้นเมือง

  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  • ชุดโครงการ

  • 2556 (2555-2556)

  • inดร.สิริกุล วะสี

  • inดร.สิริกุล วะสี

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์