การศึกษาทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ศักยภาพ ปัญหาอุปสรรค โอกาสและข้อจำกัด และทิศทางในการพัฒนาพื้นที่ ของจังหวัดกาญจนบุรี ในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก


แสดงความคิดเห็น

(0)