การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุไทยอายุ 75 ปีขึ้นไป

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • ชุดโครงการ

  • 2557 (2556-2558)

  • inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

  • inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี