การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงเก็บข้าวเปลือกระดับชุมชนด้วยเทคนิคการลดความชื้นด้วยลมร้อนร่วมกับการเป่าอากาศแวดล้อม