การศึกษาและพัฒนาสมบัติ EcoStone เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร

Publish Year National Journal 2
2017 exจิราภรณ์ การูณ, exบังอร อุบล, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของหินฟองน้ำต่อการเติบโตและการสะสมธาตุอาหารของดาวเรืองในดินเนื้อปานกลาง", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 424-429
2017 exพรพิมล งามจันอัด, exบังอร อุบล, inนายสัญชัย ภู่เงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของหินฟองน้ำต่อการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดินเนื้อละเอียด", แก่นเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 437-443
Publish Year National Conference 1
2017 exนางสาวจิราภรณ์ การุณ, exนางสาวบังอร อุบล, inนายสัญชัย ภู่เงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อัตราส่วนของดินเนื้อละเอียดผสมกับหินฟองน้้าชนิดปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต การสะสมธาตุอาหาร และสมบัติบางประการของดินในการปลูกดาวเรือง", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5 , 1 - 2 สิงหาคม 2017, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย