โครงการศึกษาและวิจัยอาคารประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการออกแบบอาคารสำนักงานและศูนย์ศึกษาพันธุ์สัตว์น้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา