งานออกแบบวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล อาคารศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าเขตนครหลวง และอาคารที่ทำการศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าเขตนครหลวง บริเวณฝ่ายปฏิบัติการ เขตนครหลวง จังหวัดนนทบุรี