โครงการขุดบ่อเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ อ.หัวโจร จ.นครศรีธรรมราช และ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่