โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลกลางลายพิมพ์นิ้วมือมาตรฐานกระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 1