การรู้เท่าทันโดราเอม่อน

Publish Year National Conference 1
2014 exนายโกสุม หงษ์เงิน, inดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรู้เท่าทันโดราเอมอน", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5 "ยกระดับมหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่มหาวิทยาลัยโลก" บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 24 - 25 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย