การสื่อสารผ่านทูตวัฒนธรรมด้านอาหารและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีใต้

Publish Year National Conference 1
2015 exนางสาวเมธาพร ใจสุทธิ, inดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสื่อสารผ่านทูตวัฒนธรรมด้านอาหารและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีใต้", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย