การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนผนวกหลักการและวิธีสอนบูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์