โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และการพัฒนาความร่วมมือ

  • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557

  • inดร.พัสกร องอาจ, อาจารย์

  • inดร.พัสกร องอาจ, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์