ศึกษาความต้องการบุคลากรด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์ และศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเชี่ยวชาญ ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชและการผลิตพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์