โครงการพัฒนาสื่ออิเล้กทรอนิกส์ ประเภทสื่อมัลติมีเดียโรงเรียนมาตรฐานสากกล (World Class School) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.2) ตามหลักสูตรแถนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551