โครงการสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และความผูกพันต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองบริษัท ปตท. (จำกัด) มหาชน ของประชากรที่อาศัยในชุมชนโดยรอบในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุต