การประเมินพันธุ์กล้วยที่มีศักยภาพในทางเศรษฐกิจ

  • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557

  • inนางกัลยาณี สุวิทวัส

  • inนางกัลยาณี สุวิทวัส

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 1
2018 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, exนางสาวศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, "การเจริญเติบโตของกล้วยที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร(Agriculture Science Journal, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 419-421
Publish Year National Conference 1
2017 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, exนางสาวศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, "การเจริญเติบโตของกล้วยที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในประเทศไทย", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย