การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพจากเนื้อยอสุกเพื่อบรรจุลงในฝา I-Cap

  • บริษัท โกลด์ออนดิ จำกัด

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2557-2558)

  • inนางชิดชม ฮิรางะ

  • inนางชิดชม ฮิรางะ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์