การพัฒนาสูตรซาลาเปาไส้ลาวา

  • ผู้ประกอบการ (คุณอัญญารัตน์ โอจริยาพิทักษ์)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • inนางอุษาพร ภูคัสมาส

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์