การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากใบและชานอ้อย สำหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์