โครงการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทางในภาวะภัยพิบัติในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล, รองศาสตราจารย์, "Transportation Management for Large-scale Disasters", The 7th Regional Symposium on Infrastructure Development (RSID7), 6 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย