การพัฒนา DNA marker ที่จำเพาะกับชนิดของไผ่

  • ผู้ประกอบการภาคเอกชน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2556-2557)

  • inดร.น้ำผึ้ง อนุกูล

  • inดร.น้ำผึ้ง อนุกูล

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี