“ผู้ด้อยโอกาสใหม่” จากครอบครัวแรงงานข้ามชาติ: ผลกระทบจาก AEC

Publish Year National Journal 1
2016 inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, exชัยณรงค์ ศรีรักษ์, "“ผู้ด้อยโอกาสใหม่ ” จากครอบครั วแรงงานข้ ามชาติ: ผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)", วารสารการเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มีนาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 203-219