พลาสมิดดิ้อยาคลิโนโลนในแบคทีเรียที่แยกได้จากสัตว์

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, exChea Rortana, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exCharuwan Hrianpreecha, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, "Plasmid-mediated antimicrobial resistances of V. parahaemolyticus from Pacific white shrimp and E. coli from diarrheal swine", Medical and Clinical Microbiology International Conference, 3 - 4 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพ
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, รองศาสตราจารย์, ex Rortana Chea, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Quinolone Resistant Genes and ESBL-producing enzymes of Escherichia coli from Diarrheal Pigs", การประชุมวิชาการครั้งที่ 57 ม.เกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย