การศึกษาต้นทุนผลตอบแทนและแนวทางในการเลือกปลูกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับตลาดและกลุ่มผู้บริโภค ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โมเดลข้าวกำแพงแสน)

  • สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2557-2558)

  • inดร.สาคร ชินวงค์

  • inดร.สาคร ชินวงค์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์