การเก็บรักษาพันธุ์พืชตระกูลส้มในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์อย่างยั่งยืน

  • สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2557-2558)

  • inนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์

  • inนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์