การใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับตลาดส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย