การคงอยู่ของทุนทางสังคมในชุมชนลุ่มน้ำมูนตอนล่าง: กรณีศึกษาตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี