โครงการศึกษาข้อมูลแนวทางการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP