การส่งเสริมธุรกิจการตลาดผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมครามเพื่อการจับคู่ธุรกิจ