หน่วยวิจัยเคมีแบบยั่งยืน (การออกแบบการทดลองทางเคมี/งานวิจัยอย่างง่าย และเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน)

Publish Year International Journal 3
2018 exJariya Rakspun, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPichanan Teesetsopon, exSupab Choopun, "Deposition Time Dependent Properties of Copper Tin Telluride (Cu2SnTe3) Nanoparticles for Solar Absorber Applications", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018, หน้า 4204-4210
2018 exPanupong Sangsuriyawong, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPichanan Teesetsopon, exSupab Choopun, "Manganese(2+)-Doped Copper Tin Telluride Absorber Layer-Sensitized Solar Cells", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018, หน้า 4343-4348
2017 exPatsorn Boon-on, inดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPichanan Teesetsopon, exSupab Choopun, "Effective properties of undoped and Indium(3+)-doped tin manganese telluride (Sn1-xMnxTe) nanoparticles via using a chemical bath deposition route", Physics Letters A, ปีที่ 381, ฉบับที่ 21, มิถุนายน 2017, หน้า 1807-1814
Publish Year National Journal 1
2018 exสุธิตา ประดับ, exทัดดาว เทพทิพย์, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคทางโฟโเมทรีด้วยสมาร์ทโฟน สำหรับรายวิชาเคมีระดับปริญญาตรี", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 233-240
Publish Year International Conference 2
2018 exAnukool Khammona, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Low cost device for colorimetric determination of salicylic acid", PACCON2018, 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2017 inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTaddaw Teptit, exSutita Pradub, "Ferroin Photometry by Smart Phone Camera and Application.", Paccon2017, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2022 inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThitirat Tawasatien, exPatcharaporn Vuthipong, exSmith Kaoian, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Herbal Dust Powders for Viewing Latent Fingerprints", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 exนูรไอนูน เจ๊ะเตะ, exพงศกร ฐิตโชติ, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The behavior of death by fire arms forensic autopsy of gunshot in Forensic Science Institute during the year 2010 to 2014", การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11, 19 - 20 ธันวาคม 2016, นครราชสีมา ประเทศไทย
2016 exศุภนิดา ถานันต๊ะ, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการตายด้วยอาวุธปืน ที่เข้ารับการชันสูตรพลิกศพในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระหว่างช่วงปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2557", การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11, 19 - 20 ธันวาคม 2016, นครราชสีมา ประเทศไทย