การวิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบกิจกรรมการเรียนในรายวิชาภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว