การวิเคราะห์ข้อมูลและคาดการณ์แบบจำลองในหัวข้อโลกเสมือน