ผลการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน

Publish Year National Conference 1
2015 inนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ผลการใช้เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 , 2 - 3 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย