การใช้ประโยชน์จากเชื้อรา Monascus spp. เพื่อการผลิตเอทานอลด้วยกระบวนการทางชีวะจากทรัพยากรสาหร่าย: Characterization of ethanol processing by Monascus sp.

Publish Year International Journal 2
2018 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exKenji Matsui, exNaoya Kataoka, "Preliminary study on bioethanol from fresh water algae, Cladophora glomerata (Sarai Kai) by the fungus, Monascus sp. NP1", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 137-141
2018 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exKenji Matsui, "Use of Monascus sp. NP1 for bioethanol production from Cladophora glomerata", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 30, พฤษภาคม 2018, หน้า 3327-3334
Publish Year International Conference 2
2018 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exKenji Matsui, exNaoya Kataoka, "Exploration of Monascus spp. for Ethanol Bioprocess from Algal Resources", Core to Core Program A. Advanced Research Networks on Establishment of an international research core for bio-research fields with microbes from tropical areas (World-class research hub of tropical microbial resources and their utilization), The Final Joint Seminar, 2nd – 4th December 2018, Yamaguchi University, Japan , 2 - 4 ธันวาคม 2018, Yamaguchi (Yamaguchi University, Japan) ญี่ปุ่น
2016 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exKenji Matsui, exNaoya Kataoka, exKanda Toyai, exNopparat Udomwong, "Bioethanol processing from fresh water algae, Cladophora sp.[Sarai Kai] by fungi, Monascus sp. NP1- the progress I", The 2nd Joint Seminar. Core to Core Program A. Advanced Research Networks, Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas (World-class research hub of tropical microbial resources and their utilization) , 14 - 15 พฤศจิกายน 2016, ชลบุรี ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2018 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exKenji Matsui, exNaoya Kataoka, "กระบวนการผลิตไบโอเอทานอลโดยใช้เชื้อราโมนาสคัสจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจี", Kasetsart University, 2018