ไลเคนส์สกุล Graphis ของประเทศไทย

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2557-2558)

  • Arunpak Pitakpong

  • exArunpak Pitakpong,inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี