การพัฒนาพื้นที่อย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุนในจังหวัดที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง