การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานโดยอาศัยการสั่นสะเทือน