การพัฒนาคุณภาพมะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยเทคโนโลยีแสงอัลตราไวโอเลตซี

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, อาจารย์, "Physicochemical Changes in 'Kaew Kamin' Mango Fruit Illuminated with Ultra Violet-C (UV-C) during Storage", Journal of Agricultural Science and Technology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2016, หน้า 145-154
Publish Year National Journal 1
2015 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exพัชรินทร์ แก้วอินทร์, exจีรวรรณ กิตติยศประดิษฐ์, "การปรับปรุงคุณภาพมะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้นหั่นชิ้นพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีแสงอัลตราไวโอเลตซี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 335-338
Publish Year International Conference 1
2015 exภาณุพงศ์ บ้านกลาง, exธีระวัฒน์ ยศประสงค์, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "Effect of oyster plant gel on quality and physicochemical changes in fresh-cut ‘Malay’ jackfruit (Artocarpus heterophyllus L.)", 14th ASEAN Food Conference 2015, 24 - 26 มิถุนายน 2015, Pasay City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 1
2015 exพัชรินทร์ แก้วอินทร์, exจีรวรรณ กิตติยศประดิษฐ์, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาคุณภาพมะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้นตัดแต่งสดพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีแสงอัลตราไวโอเลตซี", วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 18 - 19 มิถุนายน 2015, เขาใหญ่ นครราชสีมา ประเทศไทย