การเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ประดับบางชนิดเพื่อการวางประดับภายในอาคาร

Publish Year National Conference 4
2013 exนายเฉลิมพล วรรณประเสริฐ, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสารแพคโคลบิวทราโซลต่ออายุการวางประดับภายในอาคารของต้นไทรไข่มุก", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนายธีรโชติ ฮีสวัสดิ์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรอบวันของสับปะรดสีพันธุ์การค้าบางพันธุ์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนางสาวพิมพ์ชนก หลิมศิริวงษ์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของแพคโคลบิวทราโซลต่ออายุการวางประดับภายในอาคารของชบา", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 9 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนายศุภชาติ ธรรมนิติเวทย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงและปริมาณรงควัตถุของอโกลนีมาใบหลากสี", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7, 7 - 8 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย