การศึกษาสมบัติเชิงกลของ Cytoskeleton Proteins จากแบคทีเรียด้วยเทคนิคพลศาสตร์โมเลกุล