จุลินทรีย์ประจำถิ่นในผึ้งพื้นเมืองของไทย

Publish Year International Conference 1
2016 exอ.ดร.สุจินันท์ มีไล้, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สายสมร ลำยอง, exรศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร, exMoriya Ohkuma, exRikiya Endoh, "A New Yeast Species Candidate Near Candida apis Isolated from Native Thai Bees", URU International Conference on Science and Technology 2016, 1 - 2 สิงหาคม 2016, เมือง อุตรดิตถ์ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2022 exนางสาวเนาวรัตน์ เจริญผล, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.เอกพันธ์ บางยี่ขัน, exดร.สุจินันท์ มีไล้, "Antagonistic activity of Starmerella species isolated from dwarf honey bees against Acinetobacter calcoaceticus TISTR 360", การประชุมวิชาการครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2022 exนางสาวนวรัตน์ เจริญผล, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.เอกพันธ์ บางยี่ขัน, exดร.สุจินันท์ มีไล้, "Antogonistic activity of Filobacidiun sp. TO2301* isolated from Apis florea Fabricius, 1787 honey against Staphylococcus aureus TISTR 885", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 13 , 12 - 13 พฤษภาคม 2022, พัทลุง ประเทศไทย
2015 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร. สุจินันท์ มีไล้, "จุลินทรีย์ประจำถิ่นในผึ้งพื้นเมืองของไทย", การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 , 9 - 11 มีนาคม 2015, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย