จุลินทรีย์ประจำถิ่นในผึ้งพื้นเมืองของไทย

Publish Year International Conference 1
2016 exอ.ดร.สุจินันท์ มีไล้, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สายสมร ลำยอง, exรศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร, exMoriya Ohkuma, exRikiya Endoh, "A New Yeast Species Candidate Near Candida apis Isolated from Native Thai Bees", URU International Conference on Science and Technology 2016, 1 - 2 สิงหาคม 2016, เมือง อุตรดิตถ์ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์, exดร. สุจินันท์ มีไล้, "จุลินทรีย์ประจำถิ่นในผึ้งพื้นเมืองของไทย", การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 , 9 - 11 มีนาคม 2015, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย